ביטוח עובדים זרים הינו מחויב על פי חוק ומעבר לכך הינו חובה מוסרית. מן הראוי שהעובד הזר יקבל טיפול רפואי הולם בכל מצב רפואי שאליו הוא עלול להיקלע. בנוסף לכך חייב המעסיק גם לבטח את העובד הזר בביטוח לאומי כדי לכסותו ביטוחית גם במקרה של תאונת עבודה.


+ SAFE STAY

זוהי תוכנית הביטוח של חברת הראל הנותנת מענה לטיפול רפואי לעובד הזר. כיסויי הפוליסה מבוססים על צו הרחבה לעובדים זרים שפרסמו משרדי הפנים והבריאות. בצו נאמר כי חלה חובה על המעסיק לבטח את עובדיו הזרים בביטוח רפואי, וזאת בהיקף שנקבע בצו. הכיסוי תואם לסל ביטוח הבריאות הממלכתי, למעט מספר חריגים.

השירותים הרפואיים ניתנים באמצעות כללית שרותי רפואה. המבוטח יקבל כרטיס מגנטי ויוכל לקבל את השרות הרפואי ברשת מרפאות הכללית הפרושה בכל רחבי הארץ.